fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Informuojame apie paraiškų registravimą

Informuojame apie paraiškų registravimą

2024 m. sausio 5 d., pasibaigus XXX-ojo kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 paraiškų surinkimo laikui, buvo gauta 10 vietos projektų paraiškų, iš kurių dvejose prašoma finansavimo iš EURI lėšų ir aštuoniose – iš EŽŪFKP fondo lėšų.

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.

Primename, kad bendra kvietimo teikti vietos projektus suma buvo 230 132,00 Eur.  Iš jų:

  • 185 703,00 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
  • 44 429,00 Eur iš EURI lėšos.
  •  

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punktu, visos gautos projektų paraiškos paraiškų teikimo dieną buvo persiųstos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Informacija apie užregistruotas paraiškas pateikta  2024 m. sausio 9 d.

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 85.1 punktu pradedamas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas. Šį vertinimą atlieka paskirti VVG administracijos darbuotojai, ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pabaigos. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laikas. 

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 102 punktu, VVG nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta vietos projekto paraišką ir neteikia vietos projekto paraiškos svarstyti projektų atrankos komitetui, kai:

  • pateikta vietos projekto paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;
  • pateikta vietos projekto paraiška pateikiama netinkamos formos;
  • prie vietos projekto paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas (taikoma, kai FSA nustatyta verslo plano forma);
  • prie vietos projekto paraiškos pateiktas FSA priede nustatytos formos verslo planas, bet jis neparengtas arba parengtas iš dalies, pvz., nepateikta duomenų apie numatomo verslo idėją ir (arba) esamos situacijos analizę ir prognozuojamą pokytį ir (arba) finansinę dalį ir pan.