fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

IV KVIETIMO VERTINIMAS

IV KVIETIMO VERTINIMAS

2018 m. gegužės 3 d., pasibaigus IV kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos trys vietos projektų paraiškos. Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.

2018 m. balandžio 24 d. baigtas IV kvietimo vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad visi pateikti vietos projektai surinko ne mažiau, kaip 60 balų. Teikiame susipažinimui šių vietos projektų paraiškų sąrašą.

2018 m. liepos 30 d. baigtas IV kvietimo vietos projektų paraiškų preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimas, kurio metu vertintojai nustatė, kad visos vietos projektų idėjas galima  pripažinti sukuriančiomis pakankamą pridėtinę vertę siekiant „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės  vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos.

Preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimo metu vietos projekto paraiškos vertintojai pateikė išvadą, kad pateikti vietos projektai gali būti finansuotini iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo vietos projektą teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui. INFORMACIJA APIE VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ATRANKOS VERTINIMO REZULTATUS.

Kvietimo metu buvo gautos trys vietos projektų paraiškos, tačiau viena paraiška pareiškėjo buvo atsiimta. Atlikus likusių dviejų vietos projektų paraiškų preliminarų išlaidų tinkamumo vertinimą, jos buvo rekomenduotos teikti tolesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Agentūra) atlikti. Preliminaraus tinkamų finansuoti išlaidų vertinimo metu nustatyta bendra galima kvietimo paraiškų paramos suma – 56 624,00 Eur.

2018 m. rugpjūčio 10 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl IV-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumo finansavimui iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK metu svarstytos dvi vietos projektų paraiškos pateiktos pagal dvisektorės VPS priemonės „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (reglamentuoja KPP)“, Nr. LEADER-19.2-7. Su PAK posėdyje priimtais sprendimais galite susipažinti čia. PAK nariai, apsvarstę pateiktus vietos projektus, nusprendė, kad pareiškėjų pateikti vietos projektai gali būti finansuojami iš VPS įgyvendinimui skirtų lėšų ir rekomendavo juos perduoti į kitą vertinimo etapą Agentūroje.

2018 m. rugpjūčio 14 d. vietos projektų bylos buvo perduotos Agentūrai tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui atlikti.

2018 m. vasario 26 d. Agentūros PAK posėdyje priimtas sprendimas skirti finansavimą Salako bendruomenės „Sakalas” ir VšĮ „Nacionalinio socialinės integracijos instituto” pateiktiems vietos projektams. 

Vietos projektų įgyvendinimo sutartys pasirašytos 2019 m. balandžio 11 d.