fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

XXX KVIETIMO VERTINIMAS

XXX KVIETIMO VERTINIMAS

 

 

2024 m. sausio 5 d., pasibaigus XXX-ojo kvietimo pagal VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritį „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 paraiškų surinkimo laikui, buvo gauta 10 vietos projektų paraiškų, iš kurių dvejose prašoma finansavimo iš EURI lėšų ir aštuoniose – iš EŽŪFKP fondo lėšų.

Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.

Primename, kad bendra kvietimo teikti vietos projektus suma buvo 230 132,00 Eur.  Iš jų:

  • 185 703,00 Eur  iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;
  • 44 429,00 Eur iš EURI lėšos.

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 72 punktu, visos gautos projektų paraiškos paraiškų teikimo dieną buvo persiųstos Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Informacija apie užregistruotas paraiškas pateikta  2024 m. sausio 9 d.

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 85.1 punktu pradedamas vietos projektų paraiškų atrankos vertinimas. Šį vertinimą atlieka paskirti VVG administracijos darbuotojai, ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo kvietimo teikti vietos projektų paraiškas pabaigos. Į šį terminą įskaičiuotas prašymų pašalinti trūkumus siuntimo laikas. 

Vadovaujantis Vietos projektų administravimo taisyklių 102 punktu, VVG nesiunčia pareiškėjui paklausimų, atmeta vietos projekto paraišką ir neteikia vietos projekto paraiškos svarstyti projektų atrankos komitetui, kai:

  • pateikta vietos projekto paraiška užpildyta ne lietuvių kalba;
  • pateikta vietos projekto paraiška pateikiama netinkamos formos;
  • prie vietos projekto paraiškos nepateiktas verslo planas arba pateiktas netinkamos formos verslo planas (taikoma, kai FSA nustatyta verslo plano forma);
  • prie vietos projekto paraiškos pateiktas FSA priede nustatytos formos verslo planas, bet jis neparengtas arba parengtas iš dalies, pvz., nepateikta duomenų apie numatomo verslo idėją ir (arba) esamos situacijos analizę ir prognozuojamą pokytį ir (arba) finansinę dalį ir pan. 
  •  
  • __________________________________________________________________________________________________________

 

2024 m. vasario 2 d. vyko vietos projektų atrankos komiteto posėdis, svarstant pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus.

Teikiame susipažinimui posėdžio protokolo dėstomąją ir nutariamąją dalis.

Posėdžio metu buvo priimtas sprendimas sudaryti vietos projektų rezervinių sąrašą, į kurį įtrauktos paraiškos, surinkusios daugiau, kaip 40 pridėtinės vertės (kokybės) balų, tačiau kurioms nepakako kvietimo lėšų.

REZERVINIS SĄRAŠAS

1. VPS II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra“ VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2  

1.1. Armando Knezio vietos projektas „A. Knezio sporto fotografijos paslaugų verslo įkūrimas”,

Nr. ZARA-EURI-6A-D-30-3-2024.

2. VPS II prioriteto „Ekonominės veiklos įvairinimas ir plėtra“ VPS priemonės „Žemės ūkio produkcijos perdirbimas, paslaugų ir vietos produktų kūrimas“  Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 veiklos sritis „Paslaugų ir vietos produktų kūrimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6-2 (EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšos).

2.1. Vygaudo Černiausko vietos projektas „Sodybos „Šerno slėnis“ plėtra”,

Nr. ZARA-LEADER-6A-D-30-4-2024

 

Apie posėdžio metu priimtus sprendimus vietos projektų pareiškėjai bus informuojami informaciniais pranešimais.