fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

II KVIETIMO VERTINIMAS

II KVIETIMO VERTINIMAS

  • 2018 m. balandžio 20 d., pasibaigus II kvietimo paraiškų surinkimo laikui, buvo gautos dvi vietos projektų paraiškos. Teikiame susipažinimui vietos projekto paraiškų registravimo žurnalą.
  • 2018 m. balandžio 24 d. baigtas II kvietimo vietos projektų paraiškų pridėtinės vertės (kokybės) vertinimas, kurio metu nustatyta, kad visi pateikti vietos projektai surinko ne mažiau, kaip 60 balų. Teikiame susipažinimui šių vietos projektų paraiškų sarašą.
  • 2018 m. gegužės 28 d.  baigtas II kvietimo vietos projektų paraiškų preliminaraus išlaidų tinkamumo vertinimas, kurio metu vertintojai nustatė, kad visos vietos projektų idėjas galima  pripažinti sukuriančiomis pakankamą pridėtinę vertę siekiant „Zarasų – Visagino regiono dvisektorės  vietos plėtros strategijos“ (toliau – VPS) tikslų už pagrįstą kainą ir galėtų būti finansuojama iš paramos VPS įgyvendinti, jeigu bus išpildytos visos patvirtintame Vietos projektų finansavimo sąlygų apraše nurodytos tinkamumo finansuoti sąlygos. Teikiame informaciją apie vietos projektų paraiškų atrankos vertinimo rezultatus.
  • 2018 m. liepos 23 d. vyko Zarasų-Visagino regiono vietos veiklos grupės vietos projektų atrankos komiteto posėdis (toliau – PAK), kurio metu svarstyta dėl II-ojo kvietimo vietos projektų paraiškų tinkamumo finansavimui iš vietos plėtros strategijos (VPS) įgyvendinimui skirtų lėšų gauti. PAK sprendimu abi vietos projektų paraiškos turi būti perduodamos į kitą vertinimo etapą. Su atrankos komiteto posėdžių protokolais galite susipažinti čia.
  • 2018 m. liepos 23 d. vietos projektų bylos buvo perduotos Agentūrai tolimesniam tinkamumo skirti paramą vertinimui atlikti.
  • 2019 m. vasario 20 d. Agentūros PAK posėdyje buvo patvirtintos abi vietos projektų paraiškos. Su Agentūros PAK posėdžio sprendimu galite susipažinti čia.
  • Antrojo kvietimo vietos projekto paraiškos pasirašytos 2019 m. kovo 29 d. ir balandžio 11 d.